Tuyển dụng ở nghệ an

tuyển dụng ở Nghệ An

chuyên mục Tuyển dụng ở nghệ an
Để giải quyết việc làm cho lao động là vấn đề khó. Càng khó hơn khi lượng lao động thiếu kinh nghiệm, thiếu tay nghề, chưa qua đào tạo chiếm số lượng lớn. Một lượng được đào tạo, tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp… nhưng lại vượt quá nhu cầu sử dụng trong địa bàn nên việc làm trái ngành hoặc thất nghiệp vẫn tồn tại nhiều. Một số vùng miền núi cần người thì các lao động không chịu phân bố đi miền núi, tồn đọng tại thành phố. Tại nông thôn, ngoài sản xuất nông nghiệp có thêm một số ngành nghề như mộc, xây, đan lát, làm nấm… nhưng vấn đề đầu ra không đảm bảo nên vẫn ở tình trạng bấp bênh cho nhiều lao động. Tỉnh Nghệ An đã đề ra kế hoạch giải quyết việc làm cho gần 40 ngàn lao động trong tỉnh cho năm 2018. Tuyển dụng ở Nghệ An đang được quan tâm đáng kể

Leave a Comment