Tăng lương, giảm giờ làm cho người lao động 2020

Lộ trình 2 bước giảm giờ làm cho người lao động (NLĐ) do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ĐỀ XUẤT hi vọng được xét duyệt. Đây là một bước tiến lớn trong việc lấy con người làm trung tâm, cải thiện đáng kể đời sống sinh hoạt cho NLĐ.

Việc nghỉ làm ngày thứ 7 đối với NLĐ là công nhân hiện nay rất ít công ty áp dụng. NLĐ đang đi làm với mức 48h/ tuần. Trong khi cán bộ viên chức đã được nghỉ thứ 7, chủ nhật.
Cuộc cách mạng lần thứ 4 cho công nghiệp hóa hiện đại hóa để NLĐ có quyền lợi hơn, Tổng LĐLĐVN đề xuất không tăng giờ làm thêm, giảm giờ làm việc chính thức từ 48h/tuần xuống 44h/tuần và tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm cho NLĐ.
Tổng LĐLĐVN đề xuất 44h/ tuần là bước đầu trong lộ trình 2 bước- bước tiếp theo sẽ giảm xuống 40h/tuần (tức là 5 ngày/tuần).
Đây mới chỉ là đề xuất. LĐLĐ còn phải đấu tranh giành quyền cho NLĐ trước NSDLĐ (người sử dụng lao động), với các chủ sở hữu, chủ đầu tư.

Tháng 7/2019, quốc hội đã thống nhất TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ BẢN thêm 5,5% (150 đến 240 ngàn/ 1 LĐ).

Tin về quyền của người lao động